Podmienky ochrany osobných údajov

Dovoľujeme si vás stručne informovať o spracovaní vašich osobných údajov. Táto informácia sa netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby.

 

Prevádzkovateľ

Spoločnosť SIMAND s.r.o. so sídlom Bazová ulica 1200/20, 930 41 Kvetoslavov, IČO: 54293235, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50613/T (ďalej aj „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového obchodu blendin.sk, v ktorom táto spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje ako osobné údaje dotknutej osoby.  Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, pričom v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva.

 

S otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov nás môžete kontaktovať:

Poštou na adrese: Bazová ulica 1200/20, 930 41 Kvetoslavov

Telefonicky: +421 902 050 192

E-mailom: info@blendin.sk

 

Dôvody spracovania osobných údajov

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti Prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám nemohol poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite.

 

Základ pre spracovanie osobných údajov

Súčasná právna úprava umožňuje spracúvať osobné údaje na základe viacerých právnych základov, pričom k spracúvaniu osobných údajov môže dochádzať aj bez súhlasu dotknutej osoby. Ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov, osobné údaje budú spracúvané iba na základe a v rozsahu súhlasu dotknutej osoby.

 

Spracovávanie osobných údajov

 1. Spracovávanie údajov so súhlasom zákazníka.

O udelenie súhlasu vás požiadame, ak ešte nie ste naším registrovaným zákazníkom ani s vami nemáme iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. General Data Protection Regulation, ďalej len „nariadenie GDPR“) a chcete od nás dostávať marketingové ponuky.

 

 1. Spracovávanie údajov bez súhlasu zákazníka.

Bez vášho súhlasu môžeme spracovávať vaše osobné údaje na základe nasledujúcich právnych titulov a na nasledujúce účely:

 

 1. a) Právny titul: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na vašu žiadosť.

 

Účel:

 • realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie
 • zákaznícky program
 1. b) Právny titul: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa.

 

Účel:

 • na vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa
 • vo vybraných prípadoch na posúdenie vašej dôveryhodnosti
 • priamy marketing smerovaný výhradne voči naším registrovaným zákazníkom a osobám spĺňajúcim požiadavky podľa dôvodu č. 47 nariadenia GDPR spočívajúce v ponuke produktov a služieb poskytovaných Prevádzkovateľom
 1. c) Právny titul: Plnenie právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona.

 

Účel:

 • poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane uchovávania údajov na základe zákona
 • vedenie účtovníctva
 • elektronická evidencia tržieb

 

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • identifikačné a kontaktné údaje
 • údaje o zakúpených produktoch, príp. o službách, ktoré sme poskytli
 • údaje zo vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak)
 • platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej sume a pod.)
 • len vo vybraných prípadoch údaje o dôveryhodnosti, na účely tzv. „blacklistu“

 

Pôvod zozbieraných osobných údajov

Osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom na účely opísané v bode 4 tejto informácie pochádzajú výhradne od zákazníkov a sú to údaje, ktoré nám poskytli napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy (nákupom tovaru) alebo nám ich oznámili na účely zákazníckeho programu a registrácie do neho.

 

Poskytovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje odovzdávame v odôvodnených prípadoch a len v nevyhnutnom alebo uvedenom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • naším zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme na naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom kuriérskych alebo poštových služieb
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to potrebné na ochranu oprávnených záujmov (napr. súdom, polícii SR atď.)
 • prevádzkovateľovi priameho marketingu alebo služby slúžiacej na generovanie a zasielanie dotazníkov spokojnosti s nákupom po udelení súhlasu použitia e-mailovej adresy, použitej v rámci nákupu na stránkach internetového obchodu. Taký prevádzkovateľ je voči spoločnosti v postavení sprostredkovateľa osobných údajov. Odovzdaním týchto osobných údajov však zabezpečujeme všetky uvedené práva.

 

Práva pri spracovaní osobných údajov

Pokiaľ ide o osobné údaje, má zákazník nasledujúce práva:

 • Právo na prístup – Prevádzkovateľa môže zákazník požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • Právo na opravu – Prevádzkovateľa môže zákazník požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré spracovávame.
 • Právo na výmaz – Prevádzkovateľa môže zákazník požiadať, aby vymazal vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované
 2. odvolal sa súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje zákazníka spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracovanie
 3. zákazník vzniesol námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na ich takéto spracovanie alebo sa vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
 4. osobné údaje boli spracované nezákonne
 5. osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na Prevádzkovateľa vzťahuje

 

Právo na obmedzenie spracovania – Prevádzkovateľa môže zákazník požiadať, aby obmedzil spracovanie osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

 

 1. Zákazník poprel presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť
 2. Spracovanie osobných údajov je protiprávne, ale zákazník odmieta vymazanie týchto údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia
 3. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale zákazník ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
 4. Bola vznesená námietka proti spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia GDPR, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi
 • Právo na prenosnosť údajov – v prípadoch predpokladaných nariadením GPDR má zákazník právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ktoré poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase, má zákazník právo súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý dal súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • Zákazník môže kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
 • Právo podať sťažnosť – zákazník má právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovensko, https://www.dataprotection.gov.sk/

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

O udelenie súhlasu zákazníka požiadame, ak nebol doteraz registrovaným zákazníkom, ani s ním spoločnosť nemá iný obdobný vzťah vyhovujúci požiadavkám dôvodu č. 47 nariadenia GDPR a chce od nás dostávať marketingové ponuky. Udelenie tohto súhlasu je úplne dobrovoľné. Udelenie tohto súhlasu nie je podmienkou na získanie žiadneho tovaru alebo služby ponúkanej našou spoločnosťou.

 

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas udelený na marketingové účely môžete odvolať kedykoľvek a to písomným vyjadrením zaslaným na adresu našej spoločnosti alebo na e-mail: info@blendin.sk

 

Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje manuálne alebo za využitia elektronických informačných systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.

 

Informácia o spracovávaní osobných údajov pri prihlásení sa na odber newslettera

Na našej stránke www.blendin.sk máte príležitosť prihlásiť sa na odber tzv. newslettera, v ktorom zasielame informácie o našich novinkách, ponukách, informácie o našej spoločnosti alebo iné obchodné informácie týkajúce sa našich produktov a služieb podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

 

Prihlásenie sa na jeho odber nie je Vašou povinnosťou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR dobrovoľný súhlas Vás ako dotknutej osoby.

Účelom spracovávania je zasielanie informácií o ponuke tovaru a služieb, o aktuálnych akciách, ako aj realizácia iných marketingových aktivít a prieskumov internetového obchodu www.blendin.sk (marketingová komunikácia).

Ak sa k odberu marketingovej komunikácie prihlásite, budeme spracovávať Vašu e-mailovú adresu, ktorú nám zadáte. Uvedením e-mailovej adresy v prihlasovacom formulári potvrdzujete, že sa jedná o Vašu e-mailovú adresu, ktorú používate a ku ktorej máte výlučný prístup. Napriek tomu, naša webstránka využíva tzv. double opt-in pre účely prihlásenia na odber newslettera. Prihlásenie na jeho odber je totiž potrebné potvrdiť osobitne kliknutím na akceptačný link uvedený v e-maile zaslanom Vám obratom po prihlásení sa na odber newslettera. Uvedený proces je nastavený pre Vašu ochranu, aby ste mali istotu, že nikto Vašu e-mailovú adresu nezneužíva. Ak do 24 hodín odber týmto spôsobom nepotvrdíte, Vaše osobné údaje vymažeme. Pre účely preukázania, že ste sa k odberu newslettera prihlásili, budeme spracovávať IP adresu, z ktorej ste sa prihlásili, čas prihlásenia a čas potvrdenia prihlásenia.

Marketingová komunikácia Vám bude zasielaná prostredníctvom elektronickej pošty (formou newsletteru) v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Súhlas je udelený na dobu, po ktorú bude trvať účel spracovávania, pričom ho môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu SIMAND s.r.o. so sídlom Bazová ulica 1200/20, 930 41 Kvetoslavov, alebo e-mailom na adresu info@blendin.sk s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním.

Podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Za námietku bude považované aj Vaše odhlásenie sa z odberu reklamných ponúk, ktoré Vám bude umožnené v každom doručenom newsletteri.

 

Využívanie súborov Cookies

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Súbory cookies slúžia na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení. Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz