Obchodné podmienky

ČLÁNOK I

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu blendin.sk je obchodná spoločnosť SIMAND s.r.o. so sídlom Bazová ulica 1200/20, 930 41 Kvetoslavov, IČO: 54293235, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50613/T.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu BLENDIN (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi internetovým obchodom ako predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť aj spotrebiteľ, vznikajúce z kúpnej zmluvy na diaľku, pri dodávke objednaného tovaru, reklamáciách a sťažnostiach, prípadne v súvislosti s nimi.

Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Reklamačný poriadok, ktorým sa upravuje postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu BLENDIN, prípadne postup vybavovania sťažností a podnetov, a práva zmluvných strán z toho vyplývajúce.

 

ČLÁNOK II

 

DEFINÍCIE A SKRATKY

 

 1. Zákon o ochrane spotrebiteľa– zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 2. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku – zákon č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 3. Internetový obchod – internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou SIMAND s.r.o. so sídlom Bazová ulica 1200/20, 930 41 Kvetoslavov, IČO: 54293235, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50613/T na doméne www.blendin.sk
 4. Predávajúci alebo prevádzkovateľ– spoločnosť SIMAND s.r.o. so sídlom Bazová ulica 1200/20, 930 41 Kvetoslavov, IČO: 54293235, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50613/T;
 5. Kupujúci alebo zákazník – akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku na nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúcemu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci jej objednávku záväzne akceptuje;
 6. Tovar alebo predmet kúpy alebo zásielka – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu
 7. Kúpna cena – cena uvedená na stránke www.blendin.sk pri danom tovare v okamihu objednania tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim niečo iné;
 8. Súvisiace náklady – predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (najmä poštovné) a náklady súvisiace so zaplatením (zvoleným spôsobom platby) tovaru kupujúcim (najmä dobierka).
 9. Zmluvné strany – predávajúci a kupujúci;
 10. Bankový účet – je bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., ktorý patrí predávajúcemu;
 11. VOP – tieto Všeobecné obchodné podmienky pre nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetovej lekárne.

 

ČLÁNOK III 

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU 

 

 1. Kupujúci si objednáva tovar z internetového obchodu na základe ponuky uvedenej na stránke www.blendin.sk, a to prostredníctvom elektronického objednávkového formulára.
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára.
 3. Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za údaje, ktoré uvedie v odoslanej objednávke. Predtým, ako kupujúci odošle objednávku, bude mu v rámci zhrnutia (rekapitulácie) objednávky umožnené skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané alebo opraviť chybné údaje vrátením sa späť na predchádzajúcu stránku. Údaje, ktoré budú uvedené v odoslanej objednávke bude predávajúci považovať za správne a úplné, za čo zodpovedá objednávateľ.
 4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, oznámenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje sumarizáciu objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky sa považuje za akceptovanie objednávky.
 5. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú Kúpnu cenu a Súvisiace náklady, v prípade, že sa aplikujú. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí, že pri uzatváraní kúpnej zmluvy budú použité komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití týchto komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie a pod.) znáša kupujúci. 
 6. Aktuálna ponuka tovarov a ich cena je platná po dobu, po ktorú je uvedená na webovej stránke internetového obchodu.
 7. Podmienkou nákupu nie je registrácia na stránke internetovej lekárne a zriadenia zákazníckeho konta.

 

ČLÁNOK IV 

 

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny. V prípade platby kúpnej ceny prostredníctvom dobierky je kupujúci povinný si tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady (poštovné, dobierka). Neprebratie dobierky kupujúcim bez odstúpenia od zmluvy oprávňuje predávajúceho vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady. Kupujúcemu, ktorý si opakovane neprevezme zásielku objednanú na dobierku, resp. pri osobnom vyzdvihnutí v odbernom mieste s platbou pri prevzatí, môže byť webovým portálom internetového obchodu umožnený výlučne spôsob platby vopred.
 2. Kúpne ceny tovaru uvedené na stránke www.blendin.sk sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim.
 3. Všetky kúpne ceny sú v EUR (€) a vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške. 
 4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny na bankový účet predávajúceho, platobnou kartou alebo v hotovosti resp. platobnou kartou pri dobierke prostredníctvom zmluvného kuriéra.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru podľa týchto VOP. 
 6. Bez toho, aby tým bolo dotknuté ustanovenie poslednej vety čl. IV bod 1 týchto VOP, kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov: a) bezhotovostne – prostredníctvom platobnej brány Trust Pay pred odovzdaním tovaru. Kupujúci je v takomto prípade povinný zaplatiť kúpnu cenu do 5 dní odo dňa doručenia potvrdenia od predávajúceho o akceptácii objednávky. V prípade, že kúpna cena nebude včas zaplatená, predávajúci môže odstúpiť od zmluvy; b) hotovostne – na dobierku, prostredníctvom zmluvného kuriéra pri prevzatí tovaru; c) bezhotovostne – na dobierku, platobnou kartou prostredníctvom zmluvného kuriéra pri prevzatí tovaru; d) bezhotovostne – bankovým prevodom
  e) iným spôsobom, ak je tak uvedené na www.blendin.sk. 
 7. Ku kúpnej cene budú pripočítané Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou. 
 8. Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po (alebo súčasne s) úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 9. Kupujúcemu bude na kúpnu cenu vystavená predávajúcim faktúra, ktorá mu bude zaslaná spolu s tovarom a slúži zároveň ako daňový doklad.
 10. Všetky akcie uvedené v internetovom obchode platia do vypredania zásob alebo do vypršania časového rámca akcie, ak nie je výslovne uvedené inak.
 11. Podrobné podmienky platby nájdete na www.blendin.sk v sekcii DOPRAVA a PLATBA. 

 

ČLÁNOK V 

 

DODACIE PODMIENKY 

 

 1. Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu zvoleným spôsobom – podľa objednávky, a to odoslaním (zmluvným kuriérom na dodaciu adresu uvedenú v objednávkovom formulári alebo bude pripravený na osobné vyzdvihnutie v odbernom mieste. Odberná lehota tovaru pre osobné vyzdvihnutie je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia informácie kupujúcemu o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie (ďalej len „odberná lehota“).
 2. Lehota na doručenie tovaru sa odvíja aj od toho, či má predávajúci objednaný tovar na sklade alebo ho musí objednať u distribútora, a tiež v prípadoch platby kúpnej ceny bezhotovostne, od zaplatenia kúpnej ceny.

2.1 Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil hotovostnú platbu dobierkou alebo platbu platobnou kartou predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr druhý nasledujúci pracovný deň po akceptácii objednávky predávajúcim.

2.2 Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil bezhotovostnú platbu (karta, platba kartou kuriérskej spoločnosti pri dobierke), predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar.

2.3 Ak predávajúci nemá tovar na sklade, vo všetkých prípadoch predávajúci objednávku vybaví v lehote do 5 pracovných dní (víkend sa nepočíta). Výnimkou je prípad, ak si kupujúci zvolil bezhotovostnú platbu a v tejto lehote ešte nie je zaplatená kúpna cena. V takomto prípade predávajúci odošle tovar nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar, ak už medzitým predávajúci neodstúpil od zmluvy. Dodacia lehota a dodacie podmienky kuriéra DPD a taktiež kuriéra a výdajných miest Packeta  je jeden pracovný deň odo dňa odovzdania zásielky predávajúcim na odoslanie pre kupujúceho. Vo výnimočnom prípade môže byť pri konkrétnom tovare na internetovej stránke www.blendin.sk uvedená dlhšia dodacia lehota ako podľa bodu 2. tohto článku V týchto VOP; v takomto prípade bude tovar dodaný v tomto termíne. Kuriérska spoločnosť zabezpečujúca dodanie tovaru je: Direct Parcel Distribution SK s.r.o. so sídlom Technická 7 821 04 Bratislava, IČO: 35834498 a Packeta Slovakia s. r. o. so sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999. V prípade, že objednaný tovar nie je výnimočne možné dodať v uvedenom termíne alebo tovar nie je na území Slovenskej republiky dostupný vôbec, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). Informácia podľa predchádzajúcej vety zaslaná predávajúcim kupujúcemu sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci súhlasí s podmienkami nového návrhu, a kupujúci zašle jeho súhlas (akceptáciu) návrhu, doručením akceptácie návrhu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s novým návrhom alebo neodpovie, kúpna zmluva nevznikne.

 1. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení podľa predchádzajúceho bodu 2, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do štrnástich (14) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru. 
 2. Kupujúci je povinný tovar prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite oznámiť prepravcovi alebo ich pri osobnom odbere oznámiť zamestnancovi odberného miesta, kde si tovar vyzdvihuje; ak tovar preberá iná osoba ako kupujúci, má sa za to, že táto osoba je na tieto úkony kupujúcim splnomocnená a oprávnená. 
 3. Faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list je elektronicky priložená ku každej objednávke vo forme mailu. 
 4. Pri objednávke nad 70,- € vrátane DPH si predávajúci nebude účtovať náklady na doručenie; to neplatí o poplatku za spôsob platby na dobierku, ktorý sa pri tomto kupujúcim zvolenom spôsobe platby účtuje vždy a je uvedený na www.blendin.sk v sekcii DOPRAVA A PLATBA. Žiadne náklady na doručenie nebude predávajúci účtovať ani pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim v odbernom mieste. 
 5. Pri osobnom odbere tovaru je predávajúci, resp. jeho zamestnanec oprávnený si od osoby preberajúcej tovar vyžiadať aj doklad totožnosti k nahliadnutiu, aby si overil správnosť výdaja objednávky. Predávajúci, resp. jeho zamestnanci nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať. V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený tovar nevydať osobe, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť.
 6. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru iba na území Slovenskej republiky. Objednávky z iných krajín posúdi predávajúci individuálne podľa platnej legislatívy. Výška Súvisiacich nákladov ako aj dodacie lehoty platia iba pri objednávkach v rámci Slovenskej republiky.
 7. Predávajúci nezodpovedá za: 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené dopravnou spoločnosťou. 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa. 3. Za poškodenie zásielky zavinené dopravnou spoločnosťou. 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 8. O stave objednávky sa môže kupujúci informovať telefonicky na čísle +421 902 050 192 alebo e-mailom u predávajúceho na info@blendin.sk.
 9. Presné podmienky prepravy a Súvisiace náklady sú uvedené na www.blendin.sk v sekcii DOPRAVA A PLATBA.

 

ČLÁNOK VI

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu (§ 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku): 1.1 Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 1.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy na e-mailovú adresu: info@blendin.sk alebo písomne na adresu sídla spoločnosti (Bazová ulica 1200/20, 930 41 Kvetoslavov). Kupujúci môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na stránke www.blendin.sk v sekcii „Reklamačný formulár“, resp. formulár, ktorý mu zaslal predávajúci spolu s akceptáciou objednávky alebo so zásielkou. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. 1.3 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie zvolené spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 1.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 1.5 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je o. i. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 2. Reklamáciu tovaru/odstúpenie od kúpnej zmluvy upravuje čl. VII týchto VOP a REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU BLENDIN.
 3. Základná záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Reklamačné podmienky tovaru sú uvedené v REKLAMAČNOM PORIADKU INTERNETOVÉHO OBCHODU BLENDIN.

 
ČLÁNOK VII 

 

OSOBITNÉ USTANOVENIE PRE VRÁTENIE TOVARU

 

 1. Kupujúci môže vrátiť TOVAR, ak zásielka obsahuje a) poškodený tovar, b) iný počet balení tovaru, ako bol objednaný, c) tovar, ktorý nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode, d) tovar bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 2. Tovar je možné vrátiť z dôvodov uvedených v bode 1. tohto Článku VII týchto VOP do siedmich (7) dní od ich prevzatia kupujúcim s tým, že na ich vrátenie kupujúci môže použiť Formulár na vrátenie tovaru zverejnený na webovej stránke www.blendin.sk v sekcii „Reklamačný formulár“, a to nasledovným spôsobom: a) odovzdaním tovaru v sídle spoločnosti (Bazová ulica 1200/20, 930 41 Kvetoslavov) počas prevádzkovej doby; alebo b) zaslaním zásielky na adresu sídla spoločnosti (Bazová ulica 1200/20, 930 41 Kvetoslavov). Zásielka musí obsahovať vrátený tovar a krátky list (písomnú informáciu), v ktorom kupujúci uvedie, že vracia tovar spolu s dôvodom takéhoto vrátenia. 
 3. Vrátený tovar musí byť s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe. 
 4. Ak ide o tovar vrátený kupujúcim z dôvodov podľa bodu 1. tohto Článku VII VOP, predávajúci je povinný prevziať vrátený tovar a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote štrnástich (14) dní odo dňa vrátenia tovaru kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov na doručenie zásielky.

 

ČLÁNOK VIII 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 1. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje kupujúcich v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) je spoločnosť SIMAND s.r.o. so sídlom Bazová ulica 1200/20, 930 41 Kvetoslavov, IČO: 54293235, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50613/T. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať: Poštou na adrese SIMAND s.r.o. so sídlom Bazová ulica 1200/20, 930 41 Kvetoslavov alebo E-mailom: info@blendin.sk.
 2. Predávajúci informuje kupujúceho, že jeho osobné údaje nebudú spracúvať žiadni iní sprostredkovatelia.

3.Osobné údaje kupujúceho predovšetkým meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a emailový kontakt, bankové spojenie, hodnota objednávky, dátum a čas zadania objednávky, informácie o objednanom tovare, spracúva prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ bez súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie jeho osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej je kupujúci zmluvnou stranou. Bez spracovávania osobných údajov by nebolo možné kúpnu zmluvu realizovať. Účtovné doklady evidujeme a uchovávame pre účely plnenia našich povinností podľa právnych predpisov o účtovníctve a daňových zákonov. 

 1. Spracúvanie osobných údajov je realizované za účelom evidencie a riadneho vybavenia predaja a dodania tovaru, prípadne následnej reklamácie prostredníctvom internetového obchodu, odstúpenia od zmluvy a účtovnej evidencie obchodných prípadov. Vaše osobné údaje využívame v procese vybavovania Vašej objednávky aj na komunikáciu s Vami (napr. zasielanie informácie o potvrdení objednávky, o stave jej vybavovania, odoslaní tovaru, prevzatie/neprevzatie/vrátenie tovaru, žiadosť o doplňujúce informácie a pod).
 2. Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy je realizované po dobu potrebnú na riadne vybavenie objednávky, dodanie tovaru a splnenie práv a povinností predávajúceho a kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy (napr. trvanie záručnej doby, čas potrebný na vybavenie prípadnej reklamácie a pod.). Ak sa jedná o účtovné dokumenty, právne predpisy nám prikazujú uchovávať účtovné dokumenty po dobu 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú. 
 3. Prevádzkovateľ umožňuje kupujúcemu dobrovoľne si vytvoriť zákaznícke konto, ktoré slúži kupujúcemu pre uľahčenie jeho nákupu a prípadného budúceho nákupu v internetovom obchode (ďalej len „registrácia“). Nakoľko registrácia nie je povinná a nie je nevyhnutná ani na zadanie objednávky, právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas vyjadrí kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári. V zákazníckom konte sú spracovávané nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, kontaktné údaje, heslo, údaje o realizovaných nákupoch. Dotknutá osoba môže svoje zákaznícke konto kedykoľvek zrušiť, alebo zaslať odvolanie súhlasu so spracovávaním osobných údajov na SIMAND s.r.o. so sídlom Bazová ulica 1200/20, 930 41 Kvetoslavov alebo e-mailom na: info@blendin.sk.
 4. Na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) prevádzkovateľ spracováva údaje o tom, či si zásielky objednané na dobierku resp. pri osobnom vyzdvihnutí v odbernom mieste s platbou pri prevzatí kupujúci riadne preberá. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je v tomto prípade záujem na efektívnom dodávaní tovaru, znižovaní nákladov na balenie a transport tovaru, ako aj ochrana životného prostredia (zníženie zaťaženia v dôsledku zbytočnej prepravy neprevzatej zásielky do miesta určenia a z miesta určenia). Kupujúcemu, ktorý si opakovane neprevezme zásielku objednanú na dobierku, môže byť webovým portálom internetového obchodu ponúknutý iba spôsob platby vopred. Samozrejme, kupujúci má podľa čl. 21 GDPR právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka a ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu. Informácie uvedené v tomto bode spracovávame po dobu 12 mesiacov. 
 5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže poskytnúť a sprístupniť niektoré osobné údaje uvedené v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu (kuriér, pošta, banka a pod.). Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín ani osobné údaje nezverejňuje.
 6. Kupujúci, ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie v prípadoch, keď sa osobné údaje spracovávajú na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.

 

ČLÁNOK IX

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV 

 

 1. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. 2. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), spotrebiteľ môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Spotrebiteľ alebo predávajúci môžu uplatniť svoje práva a nároky prostredníctvom platformy riešenia on-line sporov podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte predávajúceho na info@blendin.sk.

 

ČLÁNOK X 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 1. Prílohou týchto VOP je aj REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÉHO OBCHODU BLENDIN, ktorý je zverejnený na www.blendin.sk v Sekcii „ Reklamačný poriadok“.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil v znení, v akom boli uverejnené na internetovej stránke www.blendin.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. 
 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 21.8.2023. 
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho www.blendin.sk, ak nie je na webovom sídle alebo vo VOP uvedená iná informácia; ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku týmto nie je dotknuté (t.j. informácie zaslané spotrebiteľovi podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 102/2014 Z. z. zostávajú neoddeliteľnou súčasťou už uzatvorenej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán). 
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz